ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس ترجمه متون اقتصادی با خانم قربانی مقدم روز شنبه دوم اردیبهشت ساعت8 برگزار میگردد.(دو سوم کتاب)(ساختمان تحصیلات تکمیلی)

امتحان میانترم

میانترم ترجمه مکاتبات و اسناد2 با خانم کریمی مقدم شنبه دوم اردیبهشت ساعت8 برگزار میگردد. (دو سوم کتاب) (ساختمان تحصیلات تکمیلی کلاس 301)

 

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

امتحان میانترم

نامه نگاری با خانم کریمی مقدم 21آذر ساعت10تا 12 برگزار میگردد.

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

آشنایی با ادبیات معاصر  با خانم چاوشیان 2 آبان ساعت 8 تا 10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

درس نگارش فارسی با خانم چاوشیان 8 آبان ساعت 10 تا 12 برگزار میگردد .