ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

 

امتحان میانترم خواندن ودرک مفاهیم2یکشنبه 6خردادساعت 10برگزارمیگردد.

 

امتحان میانترم

امتحان میان ترم بررسی مقابله ای ساخت جمله خانم ذهاب 4شنبه 26 اردیبهشت ساعت 12 برمیگردد.

 

امتحان میان ترم واژه شناسی خانم ساغر شنبه 29 اردیبهشت ساعت 8 برگزار می گردد.

 

امتحان میان ترم نمونه های شعر ساده خانم ساغر شنبه 29 اردیبهشت ساعت 10 برگزارمی گردد.

 

امتحان میان ترم زبان عمومی خانم ساغر24 اردیبهشت ساعت 12 برگزار می گردد

 

.امتحان میان ترم متون مطبوعاتی خانم عظیمی  شنبه 29 اردیبهشت ساعت 14 برگزار می گردد.

 

امتحان میانترم

میانترم درس نگارش فارسی استاد چاووشیان  16 اردیبهشت ساعت 8 تا10 برگزار میگردد.

پایان ترم

امتحان پایان ترم درس بیان شفاهی داستان 1   21آذر و بیان شفاهی داستان 2  28 آذر ساعت 8 تا10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم خواندن و درک مفاهیم2 آقای خانی 26آذر ساعت10برگزار میگردد.(فصل های1و2و3و6و8و10و11و13و14)

امتحان میانترم

امتحان میانترم خواندن و درک مفاهیم 3 با آقای خانی دوشنبه 13 آذر ساعت 8 برگزار میگردد.(از 20 فصل ابتدایی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم ترجمه شفاهی 1 و 2 خانم اعتماد حسینی در تاریخ 5 آذر ساعت 10تا12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم ترجمه انفرادی2 تاریخ 21 آبان ساعت8 تا10 برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

میانترم ترجمه انفرادی1 تاریخ 14 آبان ساعت10تا11:30 برگزار میگردد.

میان ترم

میان ترم آزمون سازی وکلیات زبانشناسی 1 یکشنبه 96/2/24 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم درامدی برادبیات انگلیسی1 چهار شنبه 96/2/27 ساعت 12:00برگزار میشود