ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی 17/02/96 ساعت8تا 10 برگزار میگردد(از ابتدا تا آخر فصل 7)

امتحان میانترم

میانترم درس زبان آموزی روز 24/02/96 ساعت8 تا 10 برگزار میگردد(از ابتدا تا آخر فصل 5)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس روان سنجی روز یکشنبه 96/2/3 ساعت15:30 در ساختمان تحصیلات تکمیلی کلاس 302 برگزار میگردد.(4 فصل اول کتاب)

امتحان میانترم

میانترم درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه (رشته علوم تربیتی) چهارشنبه 96/2/6 ساعت11:30تا 13:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی اجتماعی رشته علوم تربیتی خانم قدیمی در تاریخ 1396/1/27 ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

اطلاعیه

کلاس آموزش تفکر به کودکان ونوجوانان به صورت مجازی(الکترونیکی) برگزارمی گرددکه از طریق مراجعه به پرینت انتخاب واحد وبه سایت LMS درجلسات کلاسی شرکت نمایید