ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس روان سنجی روز یکشنبه 96/2/3 ساعت15:30 در ساختمان تحصیلات تکمیلی کلاس 302 برگزار میگردد.(4 فصل اول کتاب)

امتحان میانترم

میانترم درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه (رشته علوم تربیتی) چهارشنبه 96/2/6 ساعت11:30تا 13:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی اجتماعی رشته علوم تربیتی خانم قدیمی در تاریخ 1396/1/27 ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

اطلاعیه

کلاس آموزش تفکر به کودکان ونوجوانان به صورت مجازی(الکترونیکی) برگزارمی گرددکه از طریق مراجعه به پرینت انتخاب واحد وبه سایت LMS درجلسات کلاسی شرکت نمایید

میان ترم

امتحان میان ترم درس روانشناسی اجتماعی 27فروردین ساعت کلاسی برگزارمی گردد(امورکلاسی)

امتحان عملی آماراستنباطی

امتحان عملی درس آماراستنباطی درتاریخ 29 دی ماه برگزار می گردد

حضوردانشجوبراساس حروف الفبا

الف ساعت 8/15 

ب پ ساعت 9

ت ث ج چ ساعت 9/45

ح خ  د ذ ر ساعت 10/3 

زژ س ساعت 11/30 

ش ص ض ط ظ ع ساعت  12/30 

غ ف ق ساعت 13/30 

ک گ ساعت 14/15

ل م ساعت 15/30 

ن و ه ی ساعت 16/30

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد