ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی با آقای بانویی درتاریخ 21 آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.

و کلاس جبرانی آن 7 آبان ساعت15تا17 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس زبان آموزی با خانم اسلامی در تاریخ 10آبان ماه ساعت13 تا 15 برگزار میگردد.(تا آخر فصل4)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس آموزش بزرگسالان با استاد بانویی در تاریخ29آبان ماه ساعت 15تا 17 برگزار میگردد

و کلاس جبرانی آن 15 آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.

میان ترم

میان ترم تکنولوژی آموزشی یکشنبه    96/2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم روشها وفنون تدریس سه شنبه   96/2/26 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم آشنایی با فعالیتهای تربیتی ومدیریت کتابخانه 96/2/17 ساعت 13:30 برگزار میشود

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی 17/02/96 ساعت8تا 10 برگزار میگردد(از ابتدا تا آخر فصل 7)

امتحان میانترم

میانترم درس زبان آموزی روز 24/02/96 ساعت8 تا 10 برگزار میگردد(از ابتدا تا آخر فصل 5)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)