ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس روابط انسانی در سازمان های آموزشی   سه شنبه 18 اردبهشت  ساعت 16:30  از چهار فصل اول برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس تکنولوژی آموزشی آقای عصاری  15 اردیبهشت ساعت 12  برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس روابط انسانی درسازمانهای آموزشی مورخ18اردیبهشت ساعت  16:30برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم  خانم حسن شاهی  در تاریخ 25 اردیبهشت  ساعت 10تا12 مجددا تکرار میگردد.( برای افرادی که موفق نشدند در امتحان قبلی شرکت کنند)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس روانشناسی اجتماعی  18 اردیبهشت  برگزار میگردد (تا آخر فصل ششم)

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی کودکان استثنایی خانم بیابانی چهارشنبه1396/09/29 ساعت13تا15 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم ران سنجی خانم بیابانی دوشنبه 1396/09/27 ساعت8تا10برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم  درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره آقای بانویی  شنبه 25 آذر ساعت 15 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم آمار توصیفی آقای شمس یکشنبه 1396/09/19 ساعت15 برگزار میگردد( تا پایان فصل پنجم)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس ادبیات کودکان و نوجوانان خانم اسلامی 22آذر ساعت 10 برگزار میگردد(از اول کتاب تا اخر فصل 5)

امتحان میانترم

امتحان میانترم در آمدی بر نقش هنر در مدارس خانم کریمی 14 آذر ساعت 15:30 برگزار میگردد.(از فصل اول کتاب)