ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی کودکان استثنایی خانم بیابانی چهارشنبه1396/09/29 ساعت13تا15 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم ران سنجی خانم بیابانی دوشنبه 1396/09/27 ساعت8تا10برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم  درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره آقای بانویی  شنبه 25 آذر ساعت 15 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم آمار توصیفی آقای شمس یکشنبه 1396/09/19 ساعت15 برگزار میگردد( تا پایان فصل پنجم)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس ادبیات کودکان و نوجوانان خانم اسلامی 22آذر ساعت 10 برگزار میگردد(از اول کتاب تا اخر فصل 5)

امتحان میانترم

امتحان میانترم در آمدی بر نقش هنر در مدارس خانم کریمی 14 آذر ساعت 15:30 برگزار میگردد.(از فصل اول کتاب)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس مقدمات تکنولوژی آموزشی آقای گلچین یکشنبه 12 آذر ساعت 13 برگزار میگردد.(امتحان از فصل 2 و 3)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس سنجش و اندازه گیری خانم آمیری 22آذر ساعت 10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی در پیش دبستانی خانم رجبیان 1396/09/01 ساعت9برگزارمیگردد.(فصل 1و5و14)

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی دربرنامه ریزی درسی خانم رجبیان 1396/09/05 ساعت10 برگزارمیگردد.(فصل 1و3و9)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته علوم تربیتی 1396/09/26 ساعت10تا 11:30برگزارمیگردد(از درس اول تا ابتدای درس 16)