ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم تکنولوژی آموزشی یکشنبه    96/2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم روشها وفنون تدریس سه شنبه   96/2/26 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم آشنایی با فعالیتهای تربیتی ومدیریت کتابخانه 96/2/17 ساعت 13:30 برگزار میشود

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی 17/02/96 ساعت8تا 10 برگزار میگردد(از ابتدا تا آخر فصل 7)

امتحان میانترم

میانترم درس زبان آموزی روز 24/02/96 ساعت8 تا 10 برگزار میگردد(از ابتدا تا آخر فصل 5)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس مهارت خواندن با خانم کریمی روز دوشنبه 1396/02/11  ساعت کلاسی برگزار میگردد(از فصول 1،3،4،5،6)

امتحان میانترم

میانترم درس روان سنجی روز یکشنبه 96/2/3 ساعت15:30 در ساختمان تحصیلات تکمیلی کلاس 302 برگزار میگردد.(4 فصل اول کتاب)