ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

علم تمرین2 با آقای سیدی 21آذر در ساعت کلاسی برگزار میگردد. (از صفحات 102 تا 164 کتاب درسی)

میانترم

امتحان میان ترم اخلاق اسلامی وقواعد فقه (1)درتاریخ 13آذربرگزارمیگردد

امتحان میانترم

علم تمرین1 شنبه29آبان ساعت12:30 برگزار میگردد.(5فصل اول کتاب)

لغوکلاس

کلاس فیزیولوژی انسان آقای حلاج باشی 24 آبان برگزارنمی گرددوتاریخ 1آدربرگزارخواهدشد

میان ترم

میان ترم وجلسه آخردرس حرکات اصلاحی 22آبان ساعت 12تا13برگزارمیگردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

(درس بیوشیمی با آقای خوبی 17 آبان ساعت 8 تا 10 برگزار میگردد.)

امتحان میانترم

درس بهداشت ورزش با خانم توحیدی تبار:

در تاریخ 17 آبان ساعت 10 تا 12 از فصل اول تا پنجم

در تاریخ 15 آذر ساعت 10 تا 12 از فصل ششم تا آخر

برگزار میگردد.

امتحان میانترم

درس بیوشیمی با آقای خوبی 17 آبان ساعت 8 تا 10 برگزار میگردد (بخش 6، 7و8 ).