ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم متون خارجی تخصصی2 با خانم اسکندری روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت 13 برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی1 با خانم اسکندری پنجشنبه 96/2/14 ساعت12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم مقدمات روش تحقیق روز پنجشنبه 96/2/7 در ساعت کلاسی برگزار میگردد.(از 50صفحه اول کتاب)

امتحان میانترم

میانترم علم تمرین روز پنجشنبه 96/2/7 در ساعت کلاسی برگزار میگردد.(سه فصل اول کتاب)

امتحان میانترم

میانترم درس بهداشت ورزشی با خانم اسکندری روز شنبه 96/02/09 ساعت 12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس زبان تخصصی1 رشته تربیت بدنی(مشترک با دانشجویان علوم ورزشی)  پنجشنبه 96/02/14 ساعت12:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی2 رشته تربیت بدنی با خانم اسکندری پنجشنبه 96/02/14 ساعت13:30 برگزار میگردد.

اعلام دروس ژیمناستیک 1و 2 ، تنیس روی میز 1و2 با خانم جشنی

کلاس ژیمناستیک1: یکشنبه 27 فروردین ساعت 14تا 15:30

                                دوشنبه 28 فروردین ساعت13:30 تا 15

                                پنج شنبه 31 فروردین ساعت 7:30 تا9:30

 

 کلاس تنیس روی میز1: سه شنبه 29 فروردین ساعت 16:30 تا 18

 

کلاس ژیمناستیک 2: یکشنبه 27 فروردین ساعت 15:30 تا 17

                                  دوشنبه 28 فروردین ساعت 15 تا 16:30

                                 پنج شنبه 31فروردین ساعت 16تا 17:30

 

کلاس تنیس روی میز2: پنجشنبه 31 فروردین ساعت 14:30 تا 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد