ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس های متون خارجه در مبانی علوم زیستی ورزش و زبان تخصصی 2   خانم اسکندری  اول آذر ساعت 12 تا13 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

طبق توافق بعمل آمده با گروه علوم ورزشی امتحان میانترم فارسی عمومی در2 نوبت برگزار میگردد:

در تاریخ 1396/09/08 از درس اول تا درس8 قسمت واو

درتاریخ 1396/09/28 از درس8قسمت واو تا ابتدای درس16

امتحان میانترم

امتحان میانترم تحقیق در عملیات2 خانم مقدسی نیا روز24آبان ساعت10 در کلاس 305 برگزارمیگردد.(فصل اول و دوم)

امتحان میانترم

امتحان میانترم "متون خارجه در علوم زیستی ورزش" ( از 5درس اول) و "زبان تخصصی2" (درس8،9و10) خانم اسکندری روز8 آذر ساعت12 برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

اولین میانترم آناتومی انسان 17 آبان ساعت کلاسی برگزارمیگردد.

میان ترم

میان ترم دروس اقای نعمتی یکشنبه 96/2/24 ساعت 10:00 به شرح ذیل برگزار میشود:

---مدیریت تاسیسات ورزشی فصل 1و2و3

---مدیریت وطرزاجرای مسابقات( کتاب شعبانی تبار )فصل 3و4و5

----اصول وفلسفه تربیت بدنی (منبع:اصول ومبانی تربیت بدنی)فصل 1و2و3و5

----مبانی روان احتماعی از صفحه ا تا 85

--آسیب شناسی ورزشی فصل 1و2

---حقوق ورزشی فصل 1و2و3

 

میان ترم

میان ترم جرکات اصلاحی (5 فصل اول کتاب)تاریخ 96/2/20 می باشد

میان ترم

میان ترم ترکیب وکنترل وزن تاریخ 96/2/30 ساعت 8 از فصلهای 6و7و8 برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم درس آنتروپومتری تاریخ 96/2/26 ساعت 13:30 از فصل 3و4 برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم فیزیک(تا آخر فصل 5) رشته تربیت بدنی چهارشنبه 96/2/27 ساعت 12 برگزار میشود

امتحان میانترم

میانترم تغذیه ورزشی با آقای خوبی روز 96/2/23 ساعت9 برگزارمیگردد(از فصل های 6و7و8و9)