ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

طبق توافق بعمل آمده با گروه علوم ورزشی امتحان میانترم فارسی عمومی در2 نوبت برگزار میگردد:

در تاریخ 1396/09/08 از درس اول تا درس8 قسمت واو

درتاریخ 1396/09/28 از درس8قسمت واو تا ابتدای درس16