ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم "متون خارجه در علوم زیستی ورزش" ( از 5درس اول) و "زبان تخصصی2" (درس8،9و10) خانم اسکندری روز8 آذر ساعت12 برگزارمیگردد.