ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

مدیریت رفتار سازمان با آقای ابریشم درتاریخ 14آذر ساعت15تا 17 برگزار میگردد.( از فصل اول تا آخر فصل پنجم)

میانترم

میان ترم درس آمارواحتمالات باخانم دکتر حمزه 20آذرساعت کلاسی برگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

مدیریت مالی1 با آقای پور مسعوددر تاریخ17آذر ساعت 10تا 12برگزار میگردد.(کل کتاب)

امتحان میانترم

درس سیستم خرید و انبارداری توزیع با خانم کشایی 24 آبان ساعت 12:30 برگزار میگردد (6 فصل اول کتاب).

امتحان میانترم

درس بازاریابی و مدیریت بازار با خانم کشایی 10 آبان ساعت 8 تا 10 برگزار میگردد (6 فصل اول کتاب).