ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت دوشنبه   96/2/25 ساعت 8:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حسابرسی   96/2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم آمارواحتمالات   96/2/31 ساعت 15:30 برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم سمینار مسائل بازاریابی پنج شنبه 96/2/21 ساعت 12 برگزارمیشود

میان ترم

 میان ترم اصول حسابداری 1 آقای در مسجدی شنبه 96/2/16 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم حسابداری صنعتی رشته های حسابداری-مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی وعلوم اقتصادی تاریخ 96/2/25 ساعت 13:30 برگزار می شود

امتحان میانترم

میانترم مدیریت مالی1 رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی با آقای پورمسعود روز دوشنبه 96/2/18 ساعت کلاسی برگزار میگردد(از 6 فصل اول کتاب)

امتحان میانترم

میانترم ریاضیات پایه آقای جدی روز یکشنبه 1396/02/10 ساعت 10تا 12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم ریاضیات پایه آقای جدی روز یکشنبه 1396/02/10 ساعت 10تا 12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت روز شنبه 96/2/16 ساعت8 تا10 برگزار میکردد.

امتحان میانترم

میانترم مبانی مدیریت دولتی با آقای مهتری 96/02/12 همان ساعت کلاسی برگزار میگردد.