ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس  کارسنجی خانم کشایی درتاریخ 1397/2/25   ساعت  8 تا10 برگزار میگردد.(5 فصل اول)

 

 

 

 

میانترم  درس بررسی اقتصادی  طرح های صنعتی در تاریخ  1397/3/1  ساعت 10 تا12 برگزار میگردد.(از کل کتاب )