ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم خانم کشائی:

درس سیستم های خرید و انبارداری و توزیع روز دوشنبه 22آبان ساعت8تا 10 (از 6فصل اول کتاب درسی)

درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری روز دوشنبه 29آبان ساعت 13تا15 (از بخش اول کتاب درسی) برگزار میگردد.