ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم مدیریت مالی1 رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی با آقای پورمسعود روز دوشنبه 96/2/18 ساعت کلاسی برگزار میگردد(از 6 فصل اول کتاب)