ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی1 دو گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی خانم صابری 22آذر ساعت11 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم حسابداری صنعتی 1 آقای ابن علی  27آذر برگزار میگردد. (ساعت کلاسی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم مدیریت بازاریابی استاد کاظمی سه شنبه 21 آذر ساعت 10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم حمزه 25 آذر ساعت 8تا 10 برگزار میگردد.(از فصل های 8 -9-10-11)

امتحان میانترم

میانترم مدیریت تولید آقای عظیمی 23آذر ساعت8:30 برگزار میگردد(کل کتاب درسی)

امتحان میانترم

میانترم اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با خانم رضی روز سه شنبه1396/09/07 ساعت13تا14برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس اقتصاد خرد خانم محمد زاده شنبه 11آذر ساعت 10صبح از اول کتاب تا سر بحث کشش برگزار میگردد.(بعداز امتحان کلاس ادامه دارد.)

کلاس جبرانی

کلاس جبرانی احکام کسب و کار خانم رضی رشته مدیریت بازرگانی دوشنبه1396/08/29 ساعت15تا18برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم احکام کسب و کار(رشته مدیریت بازرگانی و دولتی) خانم رضی شنبه 1396/9/11 ساعت15تا17برگزارمیگردد. ( ازتمام کتاب بصورت تستی)

امتحان میانترم

میانترم خانم کشائی:

درس سیستم های خرید و انبارداری و توزیع روز دوشنبه 22آبان ساعت8تا 10 (از 6فصل اول کتاب درسی)

درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری روز دوشنبه 29آبان ساعت 13تا15 (از بخش اول کتاب درسی) برگزار میگردد.

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت دوشنبه   96/2/25 ساعت 8:00برگزارمیشود