ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس زیان تخصصی 1 خانم صابری 5 خرداد ساعت 8 تا10 برزار میشود.

امتحان میانترم

میانترم درس مدیریت مالی خانم چاووشی دوشنبه 3 اردیبهشت  ساعت 12:30 تا 14  برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس مدیریت مالی 2 دوشنبه 3 اردیبهشت  ساعت 10 تا12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس  کارسنجی خانم کشایی درتاریخ 1397/2/25   ساعت  8 تا10 برگزار میگردد.(5 فصل اول)

 

 

 

 

میانترم  درس بررسی اقتصادی  طرح های صنعتی در تاریخ  1397/3/1  ساعت 10 تا12 برگزار میگردد.(از کل کتاب )

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی1 دو گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی خانم صابری 22آذر ساعت11 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم حسابداری صنعتی 1 آقای ابن علی  27آذر برگزار میگردد. (ساعت کلاسی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم مدیریت بازاریابی استاد کاظمی سه شنبه 21 آذر ساعت 10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم حمزه 25 آذر ساعت 8تا 10 برگزار میگردد.(از فصل های 8 -9-10-11)

امتحان میانترم

میانترم مدیریت تولید آقای عظیمی 23آذر ساعت8:30 برگزار میگردد(کل کتاب درسی)

امتحان میانترم

میانترم اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با خانم رضی روز سه شنبه1396/09/07 ساعت13تا14برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس اقتصاد خرد خانم محمد زاده شنبه 11آذر ساعت 10صبح از اول کتاب تا سر بحث کشش برگزار میگردد.(بعداز امتحان کلاس ادامه دارد.)