ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم جانور شناسی  خانم نیکوفرد  22آذر  ساعت 12تا1 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس اکولوژی جنگل روز چهارشنبه 96/2/13 ساعت9 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس جنگل شناسی 30 فروردین در همان ساعت کلاسی برگزار میگردد.(5فصل اول)

امتحان میانترم

امتحان میانترم:

درس طراحی باغ و پارک آقای مهرآبادی شنبه 26فروردین 1396 ساعت15:30 برگزار میگردد.(4فصل اول)

میانترم

میان ترم درس زراعت عمومی 3آذرساعت 10برگزارمی گردد

امتحان میانترم

زراعت عمومی با خانم حقی سوم آذر ساعت10برگزار میگردد.