ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم

امتحان میانترم

درس طراحی باغ و پارک آقای مهرآبادی شنبه 26فروردین 1396 ساعت15:30 برگزار میگردد.(4فصل اول)

میانترم

میان ترم درس زراعت عمومی 3آذرساعت 10برگزارمی گردد

امتحان میانترم

زراعت عمومی با خانم حقی سوم آذر ساعت10برگزار میگردد.