ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس شبکه های کامپیوتری با آقای عصاری در تاریخ 17 اردیبهشت ساعت 12 برگزار میگردد( از فصول 1و3و4و5)

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

فیزیک2 با آقای طالبی 23 آبان در همان ساعت کلاسی برگزار میگردد.

امتحان میانترم

فیزیک 1 باآقای طالبی 16آبان در ساعت کلاسی برگزار میگردد.

امتحان میانترم

الگوریتم شنبه 15آبان ساعت13 برگزار میگردد.(3فصل اول)