ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم اقتصادمهندسی  96/2/25 ساعت 12:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم مبانی الکترونیک دیجیتال پنج شنبه    96/2/28 ساعت 11:00برگزارمیشود

امتحان میانترم

میانترم طراحی و پیاده سازی با خانم سرکرده روز 10/02/96 ساعت 12 برگزار میگردد(از فصول 1،2،3،5)

امتحان میانترم

میانترم مهندسی نرم افزار1 با خانم سرکرده روز 10/02/96 ساعت 10 برگزار میگردد(فصول 1،2،3،6،7)

امتحان پایان ترم

امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستم عامل  با استاد خانم سرکرده 96/02/24 ساعت 8:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس نظریه زبانها و ماشین ها روز شنبه 96/2/9 ساعت12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم مهندسی اینترنت (مهندسی فناوری اطلاعات1) با آقای عصاری 19 اردیبهشت ساعت 12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم مهندسی اینترنت (مهندسی فناوری اطلاعات1) با آقای عصاری 19 اردیبهشت ساعت 12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم مهندسی اینترنت (مهندسی فناوری اطلاعات1) با آقای عصاری 19 اردیبهشت ساعت 12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم درس شبکه های کامپیوتری با آقای عصاری در تاریخ 17 اردیبهشت ساعت 12 برگزار میگردد( از فصول 1و3و4و5)

امتحان میانترم

میانترم درس شبکه های کامپیوتری با آقای عصاری در تاریخ 17 اردیبهشت ساعت 12 برگزار میگردد( از فصول 1و3و4و5)