ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

تحویل کار

میان ترم

میان ترم حقوق جزااختصاصی 3 یکشنبه 28آدرساعت13برگزارمیگردد

میان ترم

میان ترم کلیات جزا یکشنبه 28آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

مبانی جامعه شناسی با خانم آراندشتی 17 آبان ساعت 10تا 12 برگزار میگردد (فصل اول تا فصل هفتم).