ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

تحویل کار

آخرین مهلت تحویل کارتحقیقی (1)و(2)28آدرساعت 9صبح می باشدَ

تحویل کار

میان ترم

میان ترم حقوق جزااختصاصی 3 یکشنبه 28آدرساعت13برگزارمیگردد

میان ترم

میان ترم کلیات جزا یکشنبه 28آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

مبانی جامعه شناسی با خانم آراندشتی 17 آبان ساعت 10تا 12 برگزار میگردد (فصل اول تا فصل هفتم).