ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم حقوق جزای اختصاصی3یکشنبه 30اردیبهشت ساعت 10 برگزارمیگردد.

امتحان میانترم کیفرشناسی یکشنبه 30 اردیبهشت ساعت  13/30وامتحان میانترم حقوق جزای عمومی 3 دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت

15/30.

امتحان میانترم حقوق جزای

عمومی 1 یکشنبه 30اردیهبشت ساعت 11/30 .

میانترم مقدمه علم حقوق یکشنبه /30  اردیبهشت ساعت 14.

میانترم آئین دادرسی کیفری 30  اردیبهشت ساعت 9 برگزارمیگردد.