ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس حقوق بین الملل عمومی 1 مورخ  97/02/29  ساعت ده و نیم و امتحان میانترم حقوق بین الملل عمومی 2 مورخ 29  اردیبهشت ساعت 10 برگزارخواهدشد.