ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم حقوق جزای اختصاصی3یکشنبه 30اردیبهشت ساعت 10 برگزارمیگردد.

امتحان میانترم کیفرشناسی یکشنبه 30 اردیبهشت ساعت  13/30وامتحان میانترم حقوق جزای عمومی 3 دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت

15/30.

امتحان میانترم حقوق جزای

عمومی 1 یکشنبه 30اردیهبشت ساعت 11/30 .

میانترم مقدمه علم حقوق یکشنبه /30  اردیبهشت ساعت 14.

میانترم آئین دادرسی کیفری 30  اردیبهشت ساعت 9 برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس حقوق بین الملل عمومی 1 مورخ  97/02/29  ساعت ده و نیم و امتحان میانترم حقوق بین الملل عمومی 2 مورخ 29  اردیبهشت ساعت 10 برگزارخواهدشد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم دروس آقای تواضعی 

متون حقوقی 1  در تاریخ   30 اردیبهشت  ساعت 8 صبح  (از فصل های  19. 20 . 21. 22 )

متون حقوقی 2  در تاریخ   30   اردیبهشت  ساعت 10 صبح  (ازفصل های 12 . 13 . 14  )

ضمنا تحقیق و پروژه فقط در تاریخ اعلام شده تحویل گرفته میشود.

امتحان میانترم

امتحان میانترم  کلیه درس های آقای حاجی زاده دوشنبه 27آذر ساعت 10 صبح برگزار میگردد

امتحان میانترم

امتحان میانترم حقوق بین الملل خصوصی2 خانم پورسینا 11آذر ساعت 14:30 تا15:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس حقوق تطبیقی خانم خباز فینی  درتاریخ 19 آذر ساعت 10تا12 برگزار میگردد.(از ابتدای کتاب تا صفحه ی 119)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس متون حقوقی 2 آقای تواضعی 11 آذر ساعت 8 برگزار میگردد.(از درس های 12-13-14)

امتحان میانترم

میانترم درس متون حقوقی 1 آقای تواضعی 18 آذر  ساعت 8 برگزار میگردد.(از درس های 19 -20-21-22)

کلاس جبرانی

کلاس حقوق مدنی3 ازتاریخ 1396/09/21 ساعت8 به روز 1396/09/28 ساعت 8تا14 (بصورت 3جلسه پشت سرهم ) برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

میانترم  دروس خانم دهقانی رشته حقوق در تاریخ1396/09/07 برگزارمیگردد:

درس حقوق مدنی3: ساعت8 (فصل3)

درس مقدمه علم حقوق:  ساعت9:30 (فصل4: منابع حقوق)

درس حقوق مدنی6: ساعت11 (مبحث قرض،جعاله،صلح)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته حقوق یکشنبه1396/09/26 ساعت8تا10برگزار میگردد.(از درس اول تا ابتدای درس16)