ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم  کلیه درس های آقای حاجی زاده دوشنبه 27آذر ساعت 10 صبح برگزار میگردد

امتحان میانترم

امتحان میانترم حقوق بین الملل خصوصی2 خانم پورسینا 11آذر ساعت 14:30 تا15:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس حقوق تطبیقی خانم خباز فینی  درتاریخ 19 آذر ساعت 10تا12 برگزار میگردد.(از ابتدای کتاب تا صفحه ی 119)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس متون حقوقی 2 آقای تواضعی 11 آذر ساعت 8 برگزار میگردد.(از درس های 12-13-14)

امتحان میانترم

میانترم درس متون حقوقی 1 آقای تواضعی 18 آذر  ساعت 8 برگزار میگردد.(از درس های 19 -20-21-22)

کلاس جبرانی

کلاس حقوق مدنی3 ازتاریخ 1396/09/21 ساعت8 به روز 1396/09/28 ساعت 8تا14 (بصورت 3جلسه پشت سرهم ) برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

میانترم  دروس خانم دهقانی رشته حقوق در تاریخ1396/09/07 برگزارمیگردد:

درس حقوق مدنی3: ساعت8 (فصل3)

درس مقدمه علم حقوق:  ساعت9:30 (فصل4: منابع حقوق)

درس حقوق مدنی6: ساعت11 (مبحث قرض،جعاله،صلح)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته حقوق یکشنبه1396/09/26 ساعت8تا10برگزار میگردد.(از درس اول تا ابتدای درس16)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته حقوق یکشنبه1396/09/26 ساعت8تا10برگزار میگردد.(از درس اول تا ابتدای درس16)

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی از 8فصل اول شنبه 96/2/23 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم حقوق بین الملل خصوصی2 تاریخ 96/2/23 ساعت10:00 از ابتدای درس تا مبحث احاله برگراز میشود