ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم نقشه برداری با خانم دکتر نیک اندیش یکشنبه 1396/09/19 ساعت10صبح برگزار میگردد.(تاآخر فصل چهارم کتاب)

میان ترم

میان ترم کلیه دروس خانم صادقی دوشنبه 96/2/25 ساعت 13:30 برگزار میشود

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

میانترم

میان ترم درس اخلاق اسلامی 13آذربرگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه