ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

تاریخ  امتحان میانترم های استاد علی صلواتی

جامعه شناسی شهری   در تاریخ 15 اردیبهشت  ساعت 10 صبح  (از فصول 1 .2.5.6)

جامعه شناسی روستایی  درتاریخ 15 اردیبهشت  ساعت 13:30  (از فصول 1 تاآخر7  )

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی  در تاریخ 15 اردیبهشت  ساعت 15:30  (ازفصل 1و2  )