ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم دروس جامعه شناسی سازمانها، جامعه شناسی فقر ونابرابری، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی توسعه پایداربا آقای واحدیان روز96/2/9 برگزار خواهد شد.