ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم دروس جامعه شناسی در ادبیات فارسی، توسعه پایدار، فقر و نابرابری، جامعه شناسی سازمان ها با آقای واحدیان

در تاریخ 96/02/16 در ساعت های کلاسی برگزار میگردد.