ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

تاریخ  امتحان میانترم های استاد علی صلواتی

جامعه شناسی شهری   در تاریخ 15 اردیبهشت  ساعت 10 صبح  (از فصول 1 .2.5.6)

جامعه شناسی روستایی  درتاریخ 15 اردیبهشت  ساعت 13:30  (از فصول 1 تاآخر7  )

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی  در تاریخ 15 اردیبهشت  ساعت 15:30  (ازفصل 1و2  )

امتحان میانترم

میانترم جمعیت شناسی ایران با خانم دکتر نیک اندیش سه شنبه 1396/09/21ساعت10 برگزار میگردد(تا آخر فصل ششم)

امتحان میانترم

میانترم تغییرات اجتماعی آقای یوسفیان11آذر ساعت14:45 برگزارمیگردد(10فصل اول کتاب)

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی از 8فصل اول شنبه 96/2/23 برگزار میشود

امتحان میانترم

میانترم دروس جامعه شناسی سازمانها، جامعه شناسی فقر ونابرابری، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی توسعه پایداربا آقای واحدیان روز96/2/9 برگزار خواهد شد.

امتحان میانترم

میانترم دروس جامعه شناسی در ادبیات فارسی، توسعه پایدار، فقر و نابرابری، جامعه شناسی سازمان ها با آقای واحدیان

در تاریخ 96/02/16 در ساعت های کلاسی برگزار میگردد.

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

امتحان میانترم

روش تحقیق نظری خانم هلالی ستوده اول آذر ساعت 13 برگزار میگردد(6درس اول)

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه