ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم حسابرسی   96/2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم آمارواحتمالات   96/2/31 ساعت 15:30 برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم تجارت بین الملل 96/2/25 ساعت15:30-13:30 برگزار میشود(شرکت درجلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی است)

میان ترم

میان ترم اقتصادریاضی 96/2/25 ساعت12-13:30 برگزار میشود(شرکت درجلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی است)

میان ترم

میان ترم اقتصادکلان میانه 2 ،96/2/25 ساعت12-10 برگزار میشود(شرکت درجلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی است)

میان ترم

میان ترم ارزیابی طرحهای اقتصادی 96/2/24 ساعت12-10 برگزار میشود(شرکت درجلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی است)

میان ترم

میان ترم اقتصادبخش عمومی  96/2/23 ساعت13:30-15:30 برگزار میشود(شرکت درجلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی است)

میان ترم

میان ترم اقتصادکشاورزی 96/2/23 ساعت12-13:30 برگزار میشود(شرکت درجلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی است)

میان ترم

میان ترم حسابداری صنعتی رشته های حسابداری-مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی وعلوم اقتصادی تاریخ 96/2/25 ساعت 13:30 برگزار می شود

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد