ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم دروس آقای لسان در تاریخ 23 آذر 1396 به صورت ذیل برگزار خواهد گردید:

مبانی کامپیوترو برنامه سازی ساعت8

زبان تخصصی ساعت10

آزمایشگاه کامپیوتر ساعت13