ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته  آقای لسان 10خردادساعت 10 برگزار می گردد.

امتحان میانترم

میانترم درس سیستم های اطلاعات مدیریت خانم صالحی در تاریخ 14آذر ساعت 9:30  برگزار میگردد.(امتحان به صورت تستی و تشریحی و از فصل 1تا7 کتاب)

امتحان میانترم

میانترم دروس آقای لسان در تاریخ 23 آذر 1396 به صورت ذیل برگزار خواهد گردید:

مبانی کامپیوترو برنامه سازی ساعت8

زبان تخصصی ساعت10

آزمایشگاه کامپیوتر ساعت13

 

میان ترم

میان ترم اقتصادمهندسی  96/2/25 ساعت 12:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم درس ریزپردارنده تاریخ 96/2/21 ساعت 11 برگزارمیشود

امتحان پایان ترم

آزمون پایان ترم آزمایشگاه مدارمنطقی، آزمایشگاه معماری، آزمایشگاه مدار منطقی و معماری با آقای عصاری روز یکشنبه 1396/2/17 ساعت 12:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم معادلات دیفرانسیل با دکتر لقمان روز 31 اردیبهشت در همان ساعت کلاسی برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم ریاضی عمومی2 با دکتر لقمان روز 24 اردیبهشت درهمان ساعت کلاسی برگزار میگردد.

میان ترم

میان ترم زبان تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر-مهنسی فناوری 28/02/96 ساعت 8 برگزار میشود:

میان ترم

میان ترم برنامه سازی پیشرفته 21/2/1396 ساعت 10 صبح برگزار می شود.

امتحان میانترم

میانترم درس شبکه های کامپیوتری شنبه 96/2/16 ساعت12 برگزار میگردد.