ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

منابع آزمون جامع دکتری اردیبهشت ماه 97 رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

م

آزمون کتبی:

  1. 1.زبان قرآن

منبع: زبان قرآن و مسائل آن دکتر محمد باقر سعیدی روشن ویراست دوم

     فصل اول: کلیات و مفاهیم آن

     فصل هشتم: زبان قرآن در ساحت مفردات

     فصل نهم: منطق و زبان گفتمان قرآن

     فصل دهم: زبان قرآن و نقش معرفت بخشی

  1. 2.تفسیر قرآن کریم

     آیه 7 سوره آل عمران( بحث محکم و متشابه) با تاکید بر تفسیر المیزان علامه طباطبایی

  1. 3.احادیث موضوعه

‌أ.     وضع و نقد حدیث / دکترعبدالهادی مسعودی

‌ب.     الموضوعات / ابن جوزی/ جلد اول / صفحه 1 تا 104

‌ج.     اضواء علی السنه المحمدیه/ باب الوضع فی الحدیث/ صفحه 121 تا 199

‌د.     علم الحدیث و مصطلحه/ باب سوم- فصل ششم/ صفحه 263 تا 274

آزمون شفاهی( مصاحبه)

  1. زبان قرآن و مباحث مرتبط بر آن
  2. تفسیر قرآن کریم1 و 2 با تکیه بر روشها و گرایش های تفسیری
  3. احادیث موضوعه، رجال حدیث و جوامع حدیثی

*  نمرهآزمونجامعدرهردرس14وميانگين کل حداقل 16 قابلقبولميباشدونمره نهایی آنبهصورتردياقبولدركارنامهثبتميشود. (نمره نهایی بر اساس 70% نمره آزمون کتبی و 30% نمره مصاحبه اعلام می گردد.)

* دانشجوحداكثرمجازاستدوباردرآزمونجامعشركتنمايد .

درصورتيكهدانشجودرآزمونجامعمعدل 16 كسبكندوتنهاازيكدرسنمرهكمتراز 14 اخذنمايد در ارزیابی جامع مشروط محسوب شده و باید آزمونآندرسرامجدداًدردورهبعدتكرارنمايد. اينآزمون(تكدرس) صرفا یک بار امکانپذیر بوده و جزءدوبارشركتدرآزمون محسوبنميشود.

تحصیلات تکمیلی مرکز آران و بیدگل