ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

شرایط شرکت در آزمون جامع

دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع باید دارای شرایط زیر باشند:

  1. کسب نمرات بالای 14 در هر درس( اعم از جبرانی، اصلی، تخصصی و ...) و میانگین کل حداقل 16 از تمامی واحدهای آموزشی دوره.
  2.      قبولی در آزمون زبان انگلیسی بر اساس دستورالعمل اجرایی آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دوره دکتری .
  3.     تسویه حساب کامل مالی قبل از برگزاری آزمون جامع
  4. کامل بودن پرونده دانشجویی ( رفع کلیه نواقص موجود در پرونده)

     در صورت دارا بودن شرایط فوق دانشجو ملزم به ارائه درخواست کتبی شرکت در آزمون جامع می باشد.( فرم پیوست)

منابع آزمون جامع دکتری اردیبهشت ماه 97 رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

م

آزمون کتبی:

  1. 1.زبان قرآن

منبع: زبان قرآن و مسائل آن دکتر محمد باقر سعیدی روشن ویراست دوم

     فصل اول: کلیات و مفاهیم آن

     فصل هشتم: زبان قرآن در ساحت مفردات

     فصل نهم: منطق و زبان گفتمان قرآن

     فصل دهم: زبان قرآن و نقش معرفت بخشی

  1. 2.تفسیر قرآن کریم

     آیه 7 سوره آل عمران( بحث محکم و متشابه) با تاکید بر تفسیر المیزان علامه طباطبایی

  1. 3.احادیث موضوعه

‌أ.     وضع و نقد حدیث / دکترعبدالهادی مسعودی

‌ب.     الموضوعات / ابن جوزی/ جلد اول / صفحه 1 تا 104

‌ج.     اضواء علی السنه المحمدیه/ باب الوضع فی الحدیث/ صفحه 121 تا 199

‌د.     علم الحدیث و مصطلحه/ باب سوم- فصل ششم/ صفحه 263 تا 274

آزمون شفاهی( مصاحبه)

  1. زبان قرآن و مباحث مرتبط بر آن
  2. تفسیر قرآن کریم1 و 2 با تکیه بر روشها و گرایش های تفسیری
  3. احادیث موضوعه، رجال حدیث و جوامع حدیثی

*  نمرهآزمونجامعدرهردرس14وميانگين کل حداقل 16 قابلقبولميباشدونمره نهایی آنبهصورتردياقبولدركارنامهثبتميشود. (نمره نهایی بر اساس 70% نمره آزمون کتبی و 30% نمره مصاحبه اعلام می گردد.)

* دانشجوحداكثرمجازاستدوباردرآزمونجامعشركتنمايد .

درصورتيكهدانشجودرآزمونجامعمعدل 16 كسبكندوتنهاازيكدرسنمرهكمتراز 14 اخذنمايد در ارزیابی جامع مشروط محسوب شده و باید آزمونآندرسرامجدداًدردورهبعدتكرارنمايد. اينآزمون(تكدرس) صرفا یک بار امکانپذیر بوده و جزءدوبارشركتدرآزمون محسوبنميشود.

تحصیلات تکمیلی مرکز آران و بیدگل