ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

کسانی که نتوانسته اند در میانترم درس جامعه شناسی سازمانی  آقای شکرریز شرکت کنند  امتحان در تاریخ 8 خرداد  ساعت 10تا 12 مجددا تکرار خواهد شد. (از 100 صفحه ی اول  به صورت تشریحی )