ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم زبان تخصصی 1رشته مدیریت بازرگانی 5خردادساعت 8/30برگزارخواهد شد.

امتحان میان ترم زبان تخصصی2 ورودیهای 94ب بعد29 اردیبهشت ساعت 12 برگزارخواهدشد.