ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

                       امتحان میان ترم کاربرد آزمونهای روانی استادعبدالهی دوشنبه 24

اردیبهشت ساعت 13/30برگزارمی

                          .گردد.ضمنافصول یک تا17 حذف بوده وامتحان از فصول 4و5و6و7خواهدبود